با همکاری مربیان هوش هیجانی بازی های مختلفی

به کودکان آموزش داده و برگزار می شود

 

بعنوان مثال بازی گردو شکستم:

اهداف اصلی بازی

کنترل تکانه
همدلی
خوش بینی

عزت نفس
تقویت روابط بین فردی