برگزاری جشن شیر همراه با خرما همزمان با توزیع شیر دانش آموزی جهت تاکید بر اهمیت مصرف شیر