برگ زرینی دیگر بر افتخارات مجموعه دبستان های نوید؛

کسب مقام اول در مسابقات شنا باشگاهی توسط دختر عزیزمان نادیا فخرزارع را به ایشان، خانواده محترم و خانواده بزرگ نوید تبریک می گوییم.