جشن بزرگ استقبال از بهار در مجموعه دبستان های نوید با حضور هنرمندان و پاسداشت آیین های ایرانی ،اهدا هدیه نوروزی و کلی خاطره سازی زیبا برگزار شد.