رشته قرائت قرآن :

 نگار مستولی زاده (مقام اول) -  دینا ستار(مقام دوم)

òòòòòòò

رشته حفظ قرآن:

 نگین مستولی زاده (مقام دوم)- ریحانه باقری(مقام سوم)

òòòòòòò

رشته کتابخوانی:

 نهال تفضلی و الناز خادم القرآن( مقام دوم)- دلارام رادبه (مقام سوم )

òòòòòòò

رشته انشای نماز:

 ریحانه باقری(مقام سوم)

òòòòòòò

رشته نقاشی:

 الهه سراج زاده(مقام اول)- ستاره مهره کش(مقام سوم)

òòòòòòò

رشته نقاشی با مدادرنگ :

 غزل کورنگ بهشتی(مقام اول)

òòòòòòò

رشته نقاشی با آبرنگ:

 آذرنوش صالحی و نیکو کامخواه (مقام اول)

òòòòòòò

 

رشته سرود:

الناز زارعی- یاسمن حاجی آبادی- آناهیتا اعتدالی- مهسا ذنوبی- نهال تفضلی- شیوا انوشا- مریم کوچک زاده- نگار عباسی- فروزان فرزین نژاد- پرتو اقبالی

òòòòòòò

 

حائزین رتبه در مرحله اول کنکور استعدادهای درخشان:

پگاه طاهری- نیلوفر اخوان- مریم همایونی- زهرا ابطحی- پرند بابا میری- الناز خادم القرآن

òòòòòòò