تلفن های تماس :

 

مدیریت دبستان         32616090

معاونت دبستان         32616080

انفورماتیک                32616050