ارزش های مدرسه ما

    Achivement پیشرفت

    Thoughtfullness تفکر

    Hapiness شادی

    Safety سلامت و امنیت

    Friendship دوستی