دبستان نوید در راستای توجه به ارزش ها و نهادینه کردن ارزش

هابرنامه های متنوعی را با همکاری معلمان عزیز و مدیریت برنامه ریزی کرده است.

 

در راستای اهداف فرهنگی و تربیتی موسسه و نهادینه سازی ارزشها،
 در ارتباط با ارزش "احترام" فعالیتهای هدفمندی از دانش آموزان خواسته شد و آموزشهایی نیز در این زمینه دریافت نمودند که به شرح زیر می باشد:

1- درهفته هر روز صادقانه یک نفر را تحسین کنید.(یک برنامه هفتگی تنظیم کنید تا مسیر رفتاراحترام آمیزشما را مشخص کند. هر روز شما باید بنویسید چگونه دیگران را تحسین کردید و عکس العمل آنان چه بوده است .)
2- معنای کلمه احترام را پیدا کنید آن را در روی کاغذ بنویسید .اکنون توضیح دهید روش های محترمانه یا غیر محترمانه خود به دیگران در این هفته چگونه بوده است (چگونه عمل کردید )

 دانش آموزان در رابطه با موضوع احترام در کلاس ها صحبت کردند و نشریه گروهی درست کردند.

 3333333333333333333photo 2016 12 08 10 57 14

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی