دانش آموزان با نظارت و کمک مربیان آزمایشگاه ایده های خود را آزمایش کرده و خودشان به کشف تازه ها می پردازند.

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی