به منظور رفاه هر چه بیشتر هر دانش آموز یک کمد اختصاصی دارد که برای نگهداری وسایل استفاده شده و از جابه جایی هر روزه وسایل جلوگیری می شود.

  ارزش های مدرسه ما

  Achivement پیشرفت

  Thoughtfullness تفکر

  Hapiness شادی

  Safety سلامت و امنیت

  Friendship دوستی