فرم پیش ثبت نام
ثبت نام در مقطع: *
پایه مورد نظر: *
مشخصات دانش آموز
نام: *
نام خانوادگی: *
کد ملی: *
شماره شناسنامه: *
تاریخ تولد: *
محل تولد: *
محل صدور:
تلفن تماس منزل: *
ایمیل:
آدرس منزل:
مشخصات مادر
نام: *
نام خانوادگی: *
تاریخ تولد:
تلفن محل کار:
رشته تحصیلی:
تحصیلات:
شغل: *
نوع شغل:
تلفن همراه: *
آدرس محل کار:
مشخصات پدر
نام: *
نام خانوادگی: *
تاریخ تولد:
تلفن محل کار:
رشته تحصیلی:
تحصیلات:
نوع شغل:
شغل: *
تلفن همراه: *
آدرس محل کار:
ایمیل:
مشخصات تکمیلی
نام مدرسه قبلی: *
نام معرف:
معدل سال گذشته:
نحوه آشنایی با ما:
دلیل انتخاب مدرسه نوید:
دلیل تغییر مدرسه قبلی:
نام تکمیل کننده فرم: