دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

 دانش آموزانی که علاقمند به همکاری با مربی بهداشت به عنوان بهداشتیار می باشند به شرح زیر اعلام شده است :

بهداشتیار کلاس هر کلاس یک نفر بهداشتیار محیط به ازاء تعداد کل دانش آموزان مدرسه 9 نفر

روان بهداشتیار هر کلاس یک نفر بهداشتیار مواد غذایی به ازاء کل دانش آموزان مدرسه 9 نفر

بهداشتیار خانواده و جامعه هر کلاس یک نفر بهداشتیار تربیت بدنی به ازاء کل دانش آموزان مدرسه 9 نفر