آموزش یادگیری چگونه یاد گرفتن

بسیاری از دانش آموزانی که در یادگیری مشکل دارند ، در واقع مشکل واقعی آنان ، این است که هیچ وقت یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند .در این خصوص ، صاحب نظران تعلیم و تربیت تعدادی از عوامل و رفتارهای موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان را شناسایی و تحقیقات زیادی نیز اثربخشی آنها را تایید نموده اند.از جمله این عوامل می توان به مهارتهای فراشناختی در یادگیری اشاره نمود .فراشناخت یعنی اینکه دانش آموز بداند که چه موقع باید درس بخواند ، چگونه باید دروس مختلف را بخواند و چگونه باید امتحان بدهد. 

برای آموزش یادگیری چگونه یادگرفتن به کلیه دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.

1.معلمان 5 جلسه

2.والدین 5 جلسه

3.سنجش و ارزیابی مهارتهای فراشناختی کلیه دانش آموزان مدرسه توسط آزمونهای معتبر و اعلام نتایج به والدین