استعدادیابی کودکان

 

هر کودک مجموعه ای است منحصر به فرد از استعدادها ، علایق و آرزوها که باعث می گردد برای برخی از موقعیت ها مناسب تر باشد.در این برنامه با استفاده از آزمون های معتبر استعداد کودکان پیش از دبستان توسط والدین ، مربیان و مجری شناسایی می شوند و نیمرخ توانمندیها یا استعدادها برای والدین و مربی ارسال می گردد.سپس به مربیان و والدین آموزش داده می شود و چگونه استعدادهای کودکان را پرورش دهند.

این برنامه به گروههای زیر آموزش داده می شود.

1.معلمان 5 جلسه

2.والدین 5 جلسه

3.از کلیه دانش آموزان آزمون استعدادیابی گرفته می شود.