پیش آیندهای یادگیری

 

پیش آیندهای یادگیری شامل آن گروه از مهارتهای پیش نیاز است که دانش آموزان برای یادگیری دورس به آنها نیاز دارد.این مهارتها که به آنها مهارت های عصب ، روان شناختی گفته می شود ، مقدمه یادگیری مدرسه ای و یادگیری اجتماعی ، هیجانی است.این مهارتها عبارتند از:

*مهارتهای اجرایی ، توجه ، حافظه ، ادراک بینایی ،ادراک شنوایی ، زبان ، فراشناخت و ...

برنامه پیش آیندهای یادگیری به گروههای زیر آموزش داده می شود و شامل کلیه دانش آموزان می شود.

1.معلمان 5 جلسه

2.والدین 5 جلسه

3.دانش آموزان مشکل دار به صورت مشاوره ای و انفرادی