معرفی کتاب برای والدین

بهترین روش برای تشویق كودكان به كتابخوانی، مطالعه در حضور خود آن‌هاست. قرار نیست به آن‌ها از نتایج و فواید كتاب خواندن بگویید،

فقط كافی است مقابل چشمان آن‌ها دقایقی را به كتاب خواندن اختصاص بدهید. این روش ساده اما تاثیرگذار كودكان شما را تشویق می‌كند درست مثل خود شما كتاب‌خوان شوند. پس از همین امروز شروع كنید، كتاب دست بگیرید و در برابر چشمان كودكان‌تان مطالعه كنید.
مجموعة «کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان»، به والدین کمک می‌کند تا فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوّع و فزایندة جامعة امروز پرورش دهند. روش نویسندگان این کتاب‌ها، آموزش شیوه‌های عملی به والدین است. موضوع دفتر حاضر، مطالعة چگونگی تأثیر تربیت فرزند بر رشد والدین است. نگارنده در این اثر نشان می‌دهد که چگونه در فرآیند تربیت فرزند، والدین، شیوة برخورد، رفتار، شخصیت، اهداف و نگرش آن‌ها دربارة خود و جهان تغییر می‌کند. مؤلّف به والدین نشان می‌دهد که مراقبت از فرزندان، کنجکاوی و اشتیاق به یادگیری را در آن‌ها بیدار می‌کند، تا از لحاظ فکری، راهنمای بهتری برای فرزندانشان باشند.