اهداف آموزشی

پرورش دانش آموزان متفکر ، خلاق و پژوهنده

بهره برداری از فناوریهای نوین در آموزش

افزايش انگيزه و عمق يادگيري و ياد دهي

فراهم کردن انواع شيوه هاي آموزشي براي استعداد ها و گرايش هاي مختلف

توانمند کردن دانش آموزان در به کارگيري علم و به دست آوردن آن

علاقمندي بيش تر دانش آموزان به درس، مدرسه و کلاس و در نتيجه ارتقاي علمي

فراهم سازی فضاي آموزشي مناسب وسودمند براي يادگيري