مرکز مشاوره

مفیدترین ابزار و راهکار جهت رشد دانش آموزان ، برنامه ریزی نفر به نفر با نظارت مشاوران و اولیاء برای آنان می باشد. مشاوره،به ارتقای دانش و مهارت افراد در شناخت مسئله و تصمیم گیری صحیح کمک میکندو فرد را یاری می رساند تا بر مشکلاتش غلبه کند و از بین راهحلهای مختلف ، بهترین را انتخاب نماید.کمک به والدین در ایفای نقش موثر در تربیت کودکان و کمک به رشد شخصیتی همه دانش آموزان و شکوفائی استعدادها و مهارتهای آنها، با برنامه ریزی و ارئه خدمات مشاوره فردی برای اولیاء و دانش آموزان، برگزاری جلسات مشاوره گروهی، ارتباط مستمر با اولیاء از طریق ارسال بروشورهای موضوعی در رابطه با روشهای تربیتی دانش آموزان و ... گوشه ای از فعالیتهای مرکز مشاوره دبستان نوید می باشد.

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی، مهارتهای شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر، شایسته و مطمئن عمل نمایند. آموزش درس مهارتهای زندگی در دبستان نوید به عنوان یکی از دروس اصلی و  به صورت یادگیری فعال است.این آموزش به صورت گروهی و مشارکتی مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مانند ایفای نقش ، بحث و گفتگوی کلاسی ، تبادل تجربیات و احساسات، داستان ، شعر و... می باشد.

فوق برنامه

فضای شاد و بانشاط مدرسه، موجب ایجاد محیط با طراوت آموزشی و پرورش افکار و خلاقیت دانش آموزان می شود. دبستان نوید، یک مدرسه چند بعدی است، لذت بخش سازی تحصیلی با ارائه فعالیتهایی که یادگیری کلاسی را تقویت و تحصیلات را شاد و جذاب می کند، توجه به علایق دانش آموزان، سازماندهی فواصل فعالیت ها، تنوع در فعالیتهای آموزشی و پرورشی ، از اهداف اصلی آن می باشد. برگزاری جشنهای شاد به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی، روشهای نوین تشویق دانش آموزان (تشویق هفتگی ، ماهانه ، همایش ستاره ها و..) ، برگزاری اردوها، برنامه های تفریحی و بازدیدهای متنوع، فعالیتهای پرورشی گسترده و خلاق، موجب شده که لبخند نقش همیشگی لبهای دانش آموزان نوید باشد.