ارتباط با معلمان

ارتباط با معلمان

معلمان اصلی ترین عنصر در پرورش افکار دانش آموزان هستند، و به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با دانش آموزان آگاه ترین فرد از افکار و روحیات آنان می باشند.ارتباط و تعامل دائمی، هدف دار و از پیش برنامه ریزی شده میان معلمان ، دانش آموزان و اولیاء زمینه ساز شناسایی و پرورش استعدادها و توانایی های خاص هر دانش آموز می شود.در این راستا دبستان نوید با قرار دادن جلسات دیدار با معلم به صورت انفرادی در برنامه درسی هفتگی(باعنوان ساعت ستاره دار) و جلسات گروهی ماهانه ، سعی در ایجاد این ارتباط به بهترین نحو دارد.