دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

آموزش اولیاء

والدین دانش آموزان نقش اساسی در رشد متوازن و همه جانبه دانش آموزان دارند و به عنوان منابع آموزشی تلقی می شوند.افزایش مشارکت والدین در فرآیندهای آموزشی از اولویتهای مهم در دبستان نوید می باشد.از برنامه های کلی جهت آموزش والدین دانش آموزان می توان به برگزاری دوره های IT ، جلسات آموزشی در رابطه با نیازهای آموزشی، راهنمایی، ایجاد انگیزه و مشاوره با فرزندان،راه اندازی کتابخانه مخصوص اولیاء و... اشاره کرد.