دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

 ارتباط با اولیاء

اولیاء از مهم ترین عناصر مرتبط با سیستم مدرسه هستند. ارتباط با اولیاء و اطلاع رسانی مناسب و مستمر به آنها موجب فراهم آوردن امکان همکاری و همفکری آنان در اجرای تصمیمات و برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه می شود.پویاسازی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان دبستان نوید در قالب کمیته ها ی فنی چهارگانه (آموزشی ، ارتباط خانواده ، فرهنگی ورزشی و مالی ) ، تشکیل گروههای همیاری و همفکری اولیاء در قالب (گروه نماینده مادران) ، ارائه تقویم اجرائی ماهانه(شامل کلیه برنامه های آموزشی ، تفریحی ، جلسات ) در ابتدای هر ماه به اولیاء ، استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی به روز و پیشرفته جهت ارتباط سریع و آسان با اولیاء ،ارسال مستمر بروشور های مرتبط با وضعیت برنامه ریزی ، انضباطی و آموزشی مدرسه و دانش آموزان و ... موجب شده که اولیای دبستان نوید عهده دار بخشی از برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان باشند.