دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

منشور ارزش ها آمادگی و دبستان دخترانه غیرانتفاعی نوید 

1- امانت بودن دانش آموزان Students being in trust 

2 - رضایت دانش آموزان و اولیاء Students and parents satisfaction

3- زنده و شاداب بودن محیط Cheeful and lively environment

4- شیوه های نوین آموزشی New teaching methods