دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

جلسات عمومی شورای معلمان در دبستان ابتدای هر ماه  و جلسات دیگر نیز به ضرورت در تاریخهای تعیین شده تشکیل می شود.