دبستان نوید
منوی اصلی

مشاهده وضعیت تحصیلی

شرح وظایف نماینده مادران

همکاری و هماهنگی در اردوها وفعالیتهای  فوق برنامه کلاسی

هماهنگی با نماینده مادران کلاسهای دیگر

برنامه ریزی جهت فعالیتهای گروهی کلاس ، با اطلاع مدیریت مدرسه

شرکت در کمیته های چهارگانه انجمن اولیاء و مربیان  بنا به درخواست و پیشنهاد انجمن اولیاء مربیان و کمیته ها

برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرا و برگزاری مراسمهای مختلف، جشنها و مراسم مذهبی در روزها ی مخصوص مانند (روز معلم) با صلاحدید مدیریت و هماهنگی مدرسه و مصوبات  انجمن اولیاء و مربیان