کسب مقام اول و ثبت رکورد دختر عزیزمان نهال رضاییان در مسابقات شنا رشته صدمتر کرال سینه و صد متر پروانه در مسابقات لیگ استان اصفهان را به خانواده بزرگ نوید تبریک میگوییم.