موفقیت سقفی دارد به بلندای آسمان، آن سقف بلندرا برایت آرزومندیم

 

کسب مقام سوم مسابقات شنای کرال سینه و قورباغه ناحیه3 توسط دخترعزیزمان نادیافخرزارع را تبریک میگوییم.