هزاران تبریک برای کسب مقام اول تیمی درمسابقات شناناحیه۳ ومقام دوم شنای امدادی درسطح ناحیه۳ توسط دانش آموزان هلن عموشاهی،شارمین برجیسیان،آوا کربلایی،کارین قاسمی و نهال رضاییان