کسب مقام سوم انفرادی و تیمی استانی در مسابقات بدمینتون توسط دانش آموز عزیز ثمین شیرین پروررابه ایشان،خانواده محترم و خانواده بزرگ نویدتبریک میگوییم.