5 گروه 3 نفره از دختران عزیزمان در مسابقه "روز حل مسئله ریاضی" که در خانه ریاضیات اصفهان برگزار شد مقام کسب کردند.
ضمن عرض تبریک به ایشان، خانواده محترمشان و خانواده بزرگ نوید آرزومند موفقیت های روزافزون دانش آموزانمان هستیم.